Undervisningsmiljøet

På Dalmose Skole er der blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse af undervisningsmiljøet i 2010. Resultaterne og de efterfølgende handleplaner, er tilgængelige her på siden.

Alle elever på skolen har haft mulighed for at besvare et spørgeskema via Dansk Center for Undervisningsmiljø. Det spørgeskema vi har valgt at bruge hedder "Termometeret" og kan findes via ovenstående link. Indskolingen har haft mulighed for at få læst spørgsmålene op via pc, samtidig med at de lavede deres besvarelser. Mellemtrin og udskoling har lavet deres besvarelse digitalt via pc'er. Alle besvarelser er anonyme, så eleverne har haft mulighed for anonymitet og dermed tryghed ved deres besvarelser.

Efterfølgende er der udarbejdet en konklusion og handleplan i samarbejde mellem ledelse, AKT, klasseteam og elevråd.

Konklusion og handleplan

Handlingsplan for forbedring af undervisningsmiljøet. Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med ud fra beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen.

  • Sprog/social trivsel
  • Rammer/det fysiske og æstetiske læringsmiljø
  • Læring/medbestemmelse
  • Aktiviteter i frikvarter
  • Helbred/velbefindende

Der vil ved hjælp fra AKT lærer/pædagog komme kommunikation på dagsordenen. Hvordan taler vi til hinanden og, hvordan påvirker forskellige udsagn hinanden. Der er meget stor grad af forskellighed i, hvordan vi opfatter forskellige udsagn. Dette tema tages til stadighed op i klassens tid, på forældremøder og i klasseteamene, så der opleves en konstant fokus på betydningen af, hvordan vi taler til hinanden.

Gennem sidste skoleår har det på skolen været et indsatsområde at have fokus på det fysiske og ikke mindst det æstetiske læringsmiljø. Der er blevet og vil for næste budgetår blive prioriteret økonomiske ressourcer til indretning og udsmykning af det fysiske læringsrum og miljø. Samtidig arbejdes der på en højere grad af ansvarstagen fra elevernes side – så alle både lærere, elever og forældre oplever et fælles ansvar for vores fælles skole. Der arbejdes på fysisk at indrette klasserne, så de forskellige læringsstrategier kan anvendes bedst muligt ud fra den enkelte elev og fag.

Det at skabe rum for læring og dermed aktivt tage medansvar for processerne er til stadighed en stor udfordring for både lærere og elever. Vi vil i kommende skoleår have fokus på klasserumsledelse, for herigennem at ruste lærerne til aktivt sammen med eleverne at tage fælles ansvar for den daglige undervisning og hermed også læring. Alle lærerne vil i kommende skoleår gennemføre 2 kursusdage, hvor det overordnede tema er klasserumsledelse.

Efter det ikke længere er tilladt skolens store elever at forlade skolen i de store pauser, er der opstået et behov for forskellige muligheder for aktiviteter i frikvartererne. Via elevrådet tilkendegiver eleverne, hvad de kunne tænke sig af aktivitetsmuligheder. Disse ønsker forsøges i videst muligt omfang tilgodeset. Det økonomiske overskud fra skolens forårskoncert, samt kantineordningen går ubeskåret til elevaktiviteter. Desuden arbejdes der på at få etableret en legepatrulje fra næste skoleår.

Når eleverne oplever, at de har rum for at udvikle sig både fagligt og socialt, vil de automatisk opleve en bedre trivsel. Dette vil automatisk give dem en oplevelse af et bedre velbefindende – hvilket påvirker motivationen til at gå i skole. Et overordnet mål er, at man skal kunne lide at gå i skole både, når det er i 1. klasse og 9. klasse. Derfor har vi konstant fokus på alle muligheder for tiltag i forhold til foranstaltninger, der fremmer elevernes velbefindende. Af tiltag i indeværende skoleår kan nævnes, renovering af faglokaler, renovering af toiletter, fokus på fysisk/æstetisk læringsrum, kantineordning, lektiecafe ordning med faglærere, fokus på forebyggende tiltag i forhold til adfærd, kontakt og trivsel samt meget andet.

Alle klasseteam vil på kommende teammøde tage afsæt i netop deres klasses undersøgelse og tage afsæt i denne i forbindelse med planlægning af aktiviteter for kommende skoleår. Desuden drøftes resultatet med eleverne i klassens tid.

Siden er sidst opdateret 19. juli 2016