Skole-hjem samtaler

Elevplaner og forældremøder

Elevplanen

Formålet med elevplanen er at styrke planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen, styrke samarbejdet mellem skole og hjem og tydeliggøre den enkelte elevs læringsmål.
 
Elevplanen udarbejdes og udleveres i efteråret. I foråret revurderer lærerne elevens faglige status og følger op på fastsatte mål.
Elevplanen indeholder:
 1. Lærernes vurdering af elevens faglige status i alle fag - afkrydsning
 2. Lærerens bemærkninger til dansk, engelsk, fysik/kemi, tysk og matematik
 3. Eventuelle bemærkninger fra andre lærere om særlige forhold
 4. Faglige mål
 5. Personlige og sociale mål
Lærerne udfylder punkterne inden årets første skole-hjem samtale, og sender skemaet til forældrene senest to uger før årets første skole-hjem samtale. I 0. – 4. klasse er pædagogen fra Oasen også med til at udfylde punktet KLUB omkring trivsel, sociale og personlige kompetencer i klubben. Pædagogen er kun med såfremt eleven er tilknyttet Oasen

Princip for skole-hjem samtalerne

For alle elever afholdes minimum en skole-hjem-samtale årligt af 20 minutters varighed. Ved denne samtale deltager dansk og matematiklærer. Det forventes at minimum en forælder deltager ved denne obligatoriske samtale.

Udover denne samtale kan lærerteamet indkalde elev og forældre til yderligere samtale, hvor det skønnes at kunne understøtte barnet i sin læring og trivsel. Ligeledes kan forældre indgive ønske om samtale. Ved denne samtale deltager klasselærer og en anden lærer eller pædagog fra teamet.

Alle samtaler skal afspejle skolens værdigrundlag.

Faglig trivsel giver social trivsel samt skolens fokusområde om synlig læring. Det er væsentligt for barnets succes som synligt lærende, at der tages udgangspunkt i barnets udviklingstrin og kompetencer, derfor skal samtalen og forventningerne til barnets oplevelse af succes være afstemt det enkelte barn.

Samtalerne skal tage udgangspunkt i barnets læringsproces, hvorfor barnet inden samtalen har udfyldt et samtaleark om egen læringsproces, hvilke fag barnet oplever succes i og hvordan barnet selv oplever at bidrage til fællesskabet i klassen. Der sættes tid af i undervisningen til, at barnet kan udfylde samtalearket.

Barnet medbringer to til tre produkter efter eget valg, som viser barnets læringssucceser. Det er op til barnet selv hvilke fag disse repræsenterer og hvilke produkter der medbringes. Det kan eksempelvis være skriftlige opgaver, billeder, film eller fysiske materialer. Barnet fortæller ud fra disse hvorfor og hvordan det har oplevet succes.

Efterfølgende er der dialog med barnet om dennes trivsel samt bidrag til fællesskabet i klassen.

Slutteligt udarbejdes der i fællesskab mellem barn, forældre og lærere/pædagoger nye og håndgribelige mål for barnet.

For elever på 7. – 9. årgang indgår der, i samtalerne, uddannelsesparathedsvurdering, hvor lærerteamet vurderer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.

Der udarbejdes elevplan forinden den første samtale.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 16. marts 2016 – evalueres af elever, forældre og lærere.

Lærerteamet sørger for at indkalde forældrene til skole-hjem samtalen via ForældreIntra.

Hvem deltager

 • 0. årgang: Klasselærer og pædagog fra Oasen deltager begge gange.
 • 1.– 3. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren og evt. pædagogen fra Oasen deltager begge gange.
 • 4. – 6. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren, engelsklæreren deltager begge gange.
 • 7. årgang: Dansklæreren og matematiklæreren deltager begge gange. Engelsklæreren og fysiklæreren deltager hver en gang.
 • 8. årgang: Dansklæreren og matematiklæreren deltager begge gange. Tysklæreren og fysiklæreren deltager hver en gang.
 • 9. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren, engelsklæreren og fysiklæreren (kun en gang).

 

Princip for forældremøder

I alle klasser afholdes et årligt forældremøde af 2 timers varighed.

Forældremødet afholdes senest ultimo september måned og forældre inviteres via ForældreIntra.

Forældremødets indhold skal afspejle skolens værdigrundlag.

Faglig trivsel giver social trivsel samt skolens fokusområde om forpligtende fællesskaber fra et forældreperspektiv.

Fra skolen deltager og planlægger klasseteamet forældremødet, jf. skoleårets teamoversigt og organiseringspapir.

Det forventes, at alle børn er repræsenteret med minimum en forælder.

Indholdet på forældremøderne er kontekstbestemt, men det forventes at forældrene er aktive deltagere på møderne. Derfor planlægges forældremøderne således, at der er aktiviteter som involverer forældrene på en sådan måde, at forældrene tager ejerskab til skolen og deres børns læring samt trivsel for såvel den enkelte som hele klassen.

På forældremødet vælges der klasseråd, for den enkelte klasse, som skal arbejde målrettet med arrangementer udenfor skoletiden, der tilgodeser trivslen i klassen.

Der vil på forældremødet ikke blive gennemgået årsplaner for de enkelte fag, da det forventes, at forældrene selv holder sig orienteret herom via ForældreIntra.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 23. februar 2016

Siden er sidst opdateret 28. juni 2016