Skemalægning

Skemalægningsprincip

Princippet har til formål:

Vores ønske er, at skabe helhed i elevernes skolegang med en fornuftig fordeling af voksenressourcerne. Det er centralt, at skemalægningen tilgodeser Folkeskolereformens intentioner.

  • Skoledagen starter kl. 7.35 for samtlige elever.
  • Det tilsigtes, at der ikke er skift af fag i modulerne.
  • Skemaerne kan lægges i 20 ugers perioder, således at fag med ulige timetal læses forskudt.
  • Klasselæreren har timer flest mulige dage i klassen.
  • Det tilstræbes at fagene dækkes af linjefagsuddannede lærere eller lærere, der på anden vis har erhvervet sig undervisningskompetence i faget.
  • Musisk kreative fag spredes over hele ugen

 

Revideret efteråret 2021