Klasseopdeling

Der kan i løbet af et skoleliv opstå situationer, hvor klassens udformning bliver nødt til at ændres. Det kan være ændring i elevsammensætning, nedlæggelse af klasse eller udvidelse af antal klasser på en årgang. Sådanne situationer skal håndteres professionelt og med øje for, at læringsmiljøet og de sociale relationer også fremadrettet skal fungere så optimalt som muligt.
 
Følgende indsatser skal sikre både en god proces og et godt resultat af en klassesammenlægning.
Skolens leder orienterer skolebestyrelsen, når ressourcetildelingen eller andre tvingende årsager f.eks. pædagogiske nødvendiggør en ændring i klasseantallet. Dette gøres, inden de nedenstående trin igangsættes.
  • Skolens ledelse indkalder årgangsteamet til en drøftelse af sammenlægningen.
  • Skolens ledelse udarbejder procesplan for sammenlægningen.
  • Der skal informeres rettidigt og på samme tid til klasserne.
  • Forældrene orienteres i så god tid som muligt set i forhold til skolens planlægning.
  • Er der tale om udvidelse af antal klasser på en årgang, får eleverne lov til at ønske et antal (maximum fem) klassekammerater, som de kan følges med i næste klasse. Skoleledelsen bestræber sig på at opfylde mindst ét ønske.
  • Efter indhentning af elevønsker for fremtidig klasseplacering udarbejder skolen, under hensyntagen til ovenstående, en fordeling af elever på nye klasser. Lærernes anbefalinger vægtes højt.
  • Der sendes nye klasselister ud til alle berørte klasser med opfordring til forældre og elever om at tage godt imod de nye klassekammerater.
  • Hvis klasser slås sammen tilstræbes, at det sker op til sommerferien, således elever kan stifte bekendtskab med deres nye klasse inden sommerferien.
  • Klasserådet i de berørte klasser bliver også gjort opmærksom på de nye klasser med en opfordring til at kontakte nye forældre og meget gerne lave et arrangement, som kan være med til at sikre inklusion af de nye elever og forældre.
  • Skolens ledelse holder sammen med årgangsteamet et evalueringsmøde, hvor både proces og de nye klasser evalueres i forhold til læringsmiljøet og de sociale relationer.
Siden er sidst opdateret 23. april 2019