Inklusion

Principper for inklusion

På Dalmose Skole ser vi en værdi i forskelligheder og mangfoldighed.

I Slagelse Kommunes børn og ungepolitik står:

Alle børn og unge i Slagelse Kommune skal have den nødvendige opbakning til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt, så alle får mulighed for at trives og leve et godt liv. Det er godt for den enkelte, og det er godt for fællesskabet.

Børn og unges udvikling og trivsel er afhængig af omgivelserne og det fællesskab, som de er en del af. Derfor bliver det et forpligtende fællesskab, som understøttes af alle forældre, elever samt medarbejdere. Forældrene har et stort medansvar for at understøtte udviklingen af det forpligtende fællesskab og værdien heraf.

Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at inklusion kendetegner den vedvarende udviklingsproces, hvori mulighederne for alle elevers tilstedeværelse, deltagelse og læring øges, og kun når alle tre kriterier er opfyldt, er eleven inkluderet. Vi har dog også en forståelse for, at ikke alle elever udvikles bedst gennem inklusion.

Indsatser:

 • Vi arbejder kontinuerligt med gruppens og den enkelte elevs trivsel, hvor vi har særligt fokus på børnefællesskaber.
 • I elevplaner indskrives sociale og personlige mål, hvor det er relevant.
 • Alle elever skal føle sig retfærdigt behandlet, derfor behandles de forskelligt.
 • Gennem synlig faglig målsætning, arbejder vi mod, at alle elever har et mål med undervisningen og kan se en progression i egen læring.
 • Medarbejderne er tydelige klasseledere, således at der skabes et godt læringsmiljø for alle elever.
 • Medarbejdere og forældre er anerkendende og gode rollemodeller for alle elever.
 • Klasseforældremødet i begyndelsen af skoleåret vil indeholde forældreaktiviteter, der understøtter inklusion.
 • Medarbejderne videndeler deres kompetencer således, at alle oplever at have en bred vifte af kompetencer til at inkludere flest muligt.
 • Vi arbejder tværfagligt med relevante samarbejdspartnere, ex. sagsbehandler, sundhedsplejerske, UU-vejleder, SSP, PPR, tandplejer og fritidshjem. Der afholdes jævnligt tværfagligt forum, hvor skolens inklusionsmedarbejder er tovholder.
 • Vi samarbejder med og får sparring af kommunens specialiserede tilbud således, at vi kan inkludere flest muligt.
 • Hvis det vurderes af kommunens visitationsudvalg, at inklusion ikke er den rette løsning for elevens faglige, sociale og personlige udvikling, samarbejder vi med modtagende tilbud om eleven således, at et skift vil være så skånsomt som muligt.

 Vedtaget af skolebestyrelsen den 22. oktober 2014