Politikker og regler

På Dalmose Skole følger vi en række politikker, principper og regler.

Politik vedrørende samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem.

Overordnede politikker og strategier
 • Anti-mobbe strategi
 • Inklusion

  På Dalmose Skole ser vi en værdi i forskelligheder og mangfoldighed.

  I Slagelse Kommunes børn og ungepolitik står:

  Alle børn og unge i Slagelse Kommune skal have den nødvendige opbakning til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt, så alle får mulighed for at trives og leve et godt liv. Det er godt for den enkelte, og det er godt for fællesskabet.

  Børn og unges udvikling og trivsel er afhængig af omgivelserne og det fællesskab, som de er en del af. Derfor bliver det et forpligtende fællesskab, som understøttes af alle forældre, elever samt medarbejdere. Forældrene har et stort medansvar for at understøtte udviklingen af det forpligtende fællesskab og værdien heraf.

  Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at inklusion kendetegner den vedvarende udviklingsproces, hvori mulighederne for alle elevers tilstedeværelse, deltagelse og læring øges, og kun når alle tre kriterier er opfyldt, er eleven inkluderet. Vi har dog også en forståelse for, at ikke alle elever udvikles bedst gennem inklusion.

  Indsatser:

  • Vi arbejder kontinuerligt med gruppens og den enkelte elevs trivsel, hvor vi har særligt fokus på børnefællesskaber.
  • I elevplaner indskrives sociale og personlige mål, hvor det er relevant.
  • Alle elever skal føle sig retfærdigt behandlet, derfor behandles de forskelligt.
  • Gennem synlig faglig målsætning, arbejder vi mod, at alle elever har et mål med undervisningen og kan se en progression i egen læring.
  • Medarbejderne er tydelige klasseledere, således at der skabes et godt læringsmiljø for alle elever.
  • Medarbejdere og forældre er anerkendende og gode rollemodeller for alle elever.
  • Klasseforældremødet i begyndelsen af skoleåret vil indeholde forældreaktiviteter, der understøtter inklusion.
  • Medarbejderne videndeler deres kompetencer således, at alle oplever at have en bred vifte af kompetencer til at inkludere flest muligt.
  • Vi arbejder tværfagligt med relevante samarbejdspartnere, ex. sagsbehandler, sundhedsplejerske, UU-vejleder, SSP, PPR, tandplejer og fritidshjem. Der afholdes jævnligt tværfagligt forum, hvor skolens inklusionsmedarbejder er tovholder.
  • Vi samarbejder med og får sparring af kommunens specialiserede tilbud således, at vi kan inkludere flest muligt.
  • Hvis det vurderes af kommunens visitationsudvalg, at inklusion ikke er den rette løsning for elevens faglige, sociale og personlige udvikling, samarbejder vi med modtagende tilbud om eleven således, at et skift vil være så skånsomt som muligt.

  Godkendt maj 2022

 • Værdigrundlag

  Læring

  Læring giver faglig trivsel - faglig trivsel giver social trivsel, derfor

  • Har vi et læringssyn, hvor der især er fokus på progressionen i den enkelte elevs læring.
  • Ønsker vi at lære vores elever at lære.
  • Italesætter vi, at læring er med til at skabe et godt liv.
  • Bliver vi ved med at udfordre os selv, vores elever og forældre på, hvordan man lærer bedst.
  • Sætter vi synlige mål sammen med og for eleverne.
  • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og samarbejder om elevens læring.

  Trivsel

  Man trives bedst, når man kender rammerne, derfor

  • Har vi få, men klare regler for, hvordan man går i skole, og vi samarbejder med forældrene om at overholde reglerne.
  • Er alle voksne på skolen gode rollemodeller for eleverne.
  • Passer vi alle godt på hinanden og vores skole.
  • Er der altid en synlig voksen ude i frikvartererne.
  • Kender alle deres egen betydning for fællesskabet og er bevidste om egen indvirkning på dette.
  • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og støtter op om såvel klassens som den enkelte elevs trivsel.

  Inklusion

  Alle elever har krav på at udvikle sig, derfor

  • Skal alle elever finde meningen med deres skolegang.
  • Ser og udfordrer vi de individuelle og fælles potentialer.
  • Vil vi gerne gøre alle elever nysgerrige og ambitiøse.
  • Har vi udviklende og differentierende læringsmiljøer, både inde og ude.
  • Ser vi en værdi i forskelligheder og mangfoldighed.
  • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og støtter op om inklusionen.

   

  Opdateres efter 1. august 2023 i forbindelse med Ny Skolestruktur

 • Kost og sundhed

  Skolebestyrelsen anbefaler, at skolen følger Slagelse Kommunes kostpolitik:

  Som skolebestyrelse bakker vi op om kommunens kostpolitik og lærernes administration heraf.

  Opdateret foråret 2020

 • Sponsorater

  Vi er positive overfor sponsorater som middel til at opnå mål, der ellers ikke vil være mulighed for at gennemføre.

  Samarbejde med sponsorer skal til enhver tid foregå på et ordentligt etisk grundlag og i overensstemmelse med skolens og kommunens værdier. Derudover skal sponsorater tage hensyn til lov om markedsføring med særligt fokus på § 8:

  § 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

  Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

  Stk. 3. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. 

  1. Undervisningen må ikke styres af eller gøres afhængig af gaver eller sponsorstøtte.
  2. Alle projekter, der har til formål at skaffe gaver eller sponsorstøtte til skolen, også fra offentlige eller private fonde, skal forhåndsgodkendes af skoleledelsen.
  3. Samarbejde mellem sponsor, lærere og pædagoger, elever og eventuelt forældre må ikke forpligte disse til at anvende sponsors materiale eller tjenesteydelser ej heller direkte eller indirekte krav om modydelser.
  4. Gaver og sponsorstøtte i form af penge, kan ikke modtages af skolen.
  5. Sponsorater med en værdi over kr. 10.000 skal forhåndsgodkendes af skolebestyrelsen. 


  Opdateret foråret 2020

Retningslinjer for skolens virke
 • Fraværspolitik

  Fraværspolitik

  Vi mener, at det er værdifuldt, hvis eleverne opfatter deres skolegang med samme seriøsitet, som der kræves af voksne på arbejdsmarkedet. Der er kun 200 „arbejdsdage“ på et skoleår, derfor er det principielt ikke hensigtsmæssigt, at eleverne holder ferie og lignende fravær på skoledage.

  Omvendt så ved vi også, at det ofte kan være svært at koordinere bl.a. ferie for hele familien, så den ligger samtidigt og i skolens ferie. 

  Vi har ligeledes forståelse for, at der pludselig kan opstå et enestående tilbud, som børnene skal have mulighed for at opleve. 

  Derfor accepterer vi naturligvis forældrenes ønske om fritagelse fra undervisningen, men gør samtidig opmærksom på, at forældrene selv har ansvaret for elevernes undervisning under fraværet. Klassens lærere vil selvfølgelig være behjælpelige med at finde relevant materiale under fraværet.

  Opdateret af Skolebestyrelsen, foråret 2020

 • Skemalægning

  Skemalægningsprincip

  Princippet har til formål:

  Vores ønske er, at skabe helhed i elevernes skolegang med en fornuftig fordeling af voksenressourcerne. Det er centralt, at skemalægningen tilgodeser Folkeskolereformens intentioner.

  • Skoledagen starter kl. 7.35 for samtlige elever.
  • Det tilsigtes, at der ikke er skift af fag i modulerne.
  • Skemaerne kan lægges i 20 ugers perioder, således at fag med ulige timetal læses forskudt.
  • Klasselæreren har timer flest mulige dage i klassen.
  • Det tilstræbes at fagene dækkes af linjefagsuddannede lærere eller lærere, der på anden vis har erhvervet sig undervisningskompetence i faget.
  • Musisk kreative fag spredes over hele ugen

   

  Opdateret efteråret 2021

 • Vikardækning

  Vikardækning ved lærers uforudsete eller planlagte fravær i kortere periode

  • Alle lektioner vikardækkes ved fravær, så vidt som muligt
  • Der vikardækkes, så vidt det er muligt, med en vikar der kan faget.
  • Der vikardækkes, så vidt det er muligt, med en vikar så der kan etableres et sammenhængende forløb.
  • Ved vikardækning af lektioner med 2-lærer har 2. læreren hele klassen.
  • Ved mangel på vikar kan elever arbejde under opsyn eller sammenlæse med en anden klasse
  • For at sikre kvaliteten af vikarerne bliver disse løbende superviseret og evalueret af skoleledelsen. Det kan være en overværelse af undervisning, samtale om hvordan de forskellige lektioner forløber, samtale med den lærer som er blevet vikardækket m.m.
  • Vikarerne evaluerer de lektioner, de har haft, og formidler deres erfaring til de vikardækkede lærere, så kontinuiteten opretholdes

  Aflysning af undervisning.

  • På 7. – 9. årgang kan det være nødvendigt at gennemføre undervisningen ved aftale om selvstudie. Det betyder, at eleverne arbejder selv eventuelt hjemme eller under opsyn på skolen. I disse tilfælde har eleverne fået besked på, hvad de skal arbejde med.
  • Ved fag der er særligt ramt af aflysninger, er der opmærksomhed på at kompensere for den manglende undervisning.

   

  Opdateret oktober 2021

 • Idræt og badning

  I lighed med mange andre skoler har vi på Dalmose skole oplevet at færre og færre elever bader efter idrætstimerne. Problemet er størst i de store klasser, men kendes også i hele skoleforløbet.
  Det har Skolebestyrelsen på Dalmose skole ønsket at der skal gøres noget ved, og vi lærere støtter op omkring beslutningen.
  Vi har spurgt eleverne i 4. - 9. klasse om, hvad DE mener der skal til, for at de vil gå i bad efter idræt. Her pegede de på følgende:

  • At timerne var placeret først på dagen, så de skulle fortsætte undervisningen i klasselokalet
  • At der blev afsat den fornødne tid
  • At der blev opsat et badeforhæng mellem omklædning og badeareal
  • At dørene mellem drenge og pigeomklædningen forblev aflåst under bad og omklædning.
  • At fotografering ikke er en mulighed/risiko

  Vi har lyttet, og derfor vil der i dette skoleår:

  1. Afsættes 20 minutter til bad og omklædning. På sigt forhåbentlig kun 15 minutter
  2. Der er opsat badeforhæng
  3. Dørene forbliver låst i bade og omklædningstid
  4. Lektionerne for 7. – 8. og 9.klasse er fredage 7.35-10.15.
  5. Telefoner afleveres før idrætsundervisningen starter så foto er en umulighed.

  Det er et fælles ansvar at få alle til at bade. Forældreopbakning i denne forbindelse er uhyre vigtigt, så vi anmoder om at forældre drøfter det med deres barn, og hjælper med at huske på at pakke såvel idrætstøj som håndklæde. Skulle der være elever som ikke formår at bade efter idræt, vil I blive kontaktet via AULA med henblik på en dialog om det vigtige i at tage et bad efter idræt.


  Dalmose skole, Skolebestyrelsen og idrætslærerne

  Opdateret i foråret 2021

 • Sygdom og fri

  Forsømmer en elev på grund af sygdom eller anden lovlig grund, skal klasselæreren have skriftlig underretning samme dag.

  Hvis der vil blive tale om et længere fravær på grund af sygdom, må henvendelse til skolen ske snarest, da vi i sådanne tilfælde må overveje at sætte hjemmeundervisning i gang.

  Hvis en elev skal indlægges på hospital, skal skolen også underrettes, da der  efter ca. tre ugers indlæggelse vil kunne blive tale om undervisning på hospitalet.

  Får skolen ingen besked fra hjemmet i forbindelse med fravær, vil det være at betragte som ulovligt fravær.

  Ved anmodning om at barnet skal holde fri, kan klasselæreren godkende en dags fri. Er der tale om mere end en dag, skal der rettes henvendelse til skolelederen.

  Både fravær og forsømmelser skrives i kontaktbogen i Aula.

  Opdateret foråret 2020

 • Ordensregler
  • Derfor forventes det, at du behandler andre på skolen med respekt og taler ordentligt.

  • Derfor er alle elever ude i alle frikvartererne, dog undtaget udskolingen, der kun skal være ude i det første frikvarter.
  • Derfor skal vi hjælpe hinanden med at passe på skolens ting og undgå hærværk.
  • Derfor rydder vi op efter os selv og sætter stolene op efter sidste time.
  • Derfor lægger vi vores mobiltelefoner i mobilbankerne ved 1. lektionsstart.
  • Derfor anvendes IT i timerne udelukkende til lærerstyrede undervisnings-aktiviteter.
  • Derfor må eleverne ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en medarbejder.
  • Derfor laves der retningslinjer for afdelingerne i samarbejde med elevrådet.
  • Derfor foregår sneboldkampe kun, når der er ophængt en snemand i vinduet.
  • Er der i øvrigt noget, der er i tvivl om, så brug den sunde fornuft.

  Opdateret oktober 2021

 • Ansvar for devices

  Vi har lavet retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til den udleverede devices/enheder fra Dalmose Skole.

Samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem
 • Skole - hjem samtaler

  Elevplanen

  Formålet med elevplanen er at styrke planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen, styrke samarbejdet mellem skole og hjem og tydeliggøre den enkelte elevs læringsmål.
   
  Elevplanen udarbejdes og udleveres i efteråret. I foråret revurderer lærerne elevens faglige status og følger op på fastsatte mål.
  Elevplanen indeholder:
  1. Lærernes vurdering af elevens faglige status i alle fag - afkrydsning
  2. Lærerens bemærkninger til dansk, engelsk, fysik/kemi, tysk og matematik
  3. Eventuelle bemærkninger fra andre lærere om særlige forhold
  4. Faglige mål
  5. Personlige og sociale mål
  Lærerne udfylder punkterne inden årets første skole-hjem samtale, og sender skemaet til forældrene senest to uger før årets første skole-hjem samtale. I 0. – 4. klasse er pædagogen fra Oasen også med til at udfylde punktet KLUB omkring trivsel, sociale og personlige kompetencer i klubben. Pædagogen er kun med såfremt eleven er tilknyttet Oasen

  Princip for skole-hjem samtalerne

  For alle elever afholdes minimum en skole-hjem-samtale årligt af 20 minutters varighed. Ved denne samtale deltager dansk og matematiklærer. Det forventes at minimum en forælder deltager ved denne obligatoriske samtale.

  Udover denne samtale kan lærerteamet indkalde elev og forældre til yderligere samtale, hvor det skønnes at kunne understøtte barnet i sin læring og trivsel. Ligeledes kan forældre indgive ønske om samtale. Ved denne samtale deltager klasselærer og en anden lærer eller pædagog fra teamet.

  Alle samtaler skal afspejle skolens værdigrundlag.

  Faglig trivsel giver social trivsel samt skolens fokusområde om synlig læring. Det er væsentligt for barnets succes som synligt lærende, at der tages udgangspunkt i barnets udviklingstrin og kompetencer, derfor skal samtalen og forventningerne til barnets oplevelse af succes være afstemt det enkelte barn.

  Samtalerne skal tage udgangspunkt i barnets læringsproces, hvorfor barnet inden samtalen har udfyldt et samtaleark om egen læringsproces, hvilke fag barnet oplever succes i og hvordan barnet selv oplever at bidrage til fællesskabet i klassen. Der sættes tid af i undervisningen til, at barnet kan udfylde samtalearket.

  Barnet medbringer to til tre produkter efter eget valg, som viser barnets læringssucceser. Det er op til barnet selv hvilke fag disse repræsenterer og hvilke produkter der medbringes. Det kan eksempelvis være skriftlige opgaver, billeder, film eller fysiske materialer. Barnet fortæller ud fra disse hvorfor og hvordan det har oplevet succes.

  Efterfølgende er der dialog med barnet om dennes trivsel samt bidrag til fællesskabet i klassen.

  Slutteligt udarbejdes der i fællesskab mellem barn, forældre og lærere/pædagoger nye og håndgribelige mål for barnet.

  For elever på 7. – 9. årgang indgår der, i samtalerne, uddannelsesparathedsvurdering, hvor lærerteamet vurderer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.

  Der udarbejdes elevplan forinden den første samtale.

  Vedtaget af skolebestyrelsen d. 16. marts 2016 – evalueres af elever, forældre og lærere.

  Lærerteamet sørger for at indkalde forældrene til skole-hjem samtalen via ForældreIntra.

  Hvem deltager

  • 0. årgang: Klasselærer og pædagog fra Oasen deltager begge gange.
  • 1.– 3. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren og evt. pædagogen fra Oasen deltager begge gange.
  • 4. – 6. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren, engelsklæreren deltager begge gange.
  • 7. årgang: Dansklæreren og matematiklæreren deltager begge gange. Engelsklæreren og fysiklæreren deltager hver en gang.
  • 8. årgang: Dansklæreren og matematiklæreren deltager begge gange. Tysklæreren og fysiklæreren deltager hver en gang.
  • 9. årgang: Dansklæreren, matematiklæreren, engelsklæreren og fysiklæreren (kun en gang).

   

  Princip for forældremøder

  I alle klasser afholdes et årligt forældremøde af 2 timers varighed.

  Forældremødet afholdes senest ultimo september måned og forældre inviteres via ForældreIntra.

  Forældremødets indhold skal afspejle skolens værdigrundlag.

  Faglig trivsel giver social trivsel samt skolens fokusområde om forpligtende fællesskaber fra et forældreperspektiv.

  Fra skolen deltager og planlægger klasseteamet forældremødet, jf. skoleårets teamoversigt og organiseringspapir.

  Det forventes, at alle børn er repræsenteret med minimum en forælder.

  Indholdet på forældremøderne er kontekstbestemt, men det forventes at forældrene er aktive deltagere på møderne. Derfor planlægges forældremøderne således, at der er aktiviteter som involverer forældrene på en sådan måde, at forældrene tager ejerskab til skolen og deres børns læring samt trivsel for såvel den enkelte som hele klassen.

  På forældremødet vælges der klasseråd, for den enkelte klasse, som skal arbejde målrettet med arrangementer udenfor skoletiden, der tilgodeser trivslen i klassen.

  Der vil på forældremødet ikke blive gennemgået årsplaner for de enkelte fag, da det forventes, at forældrene selv holder sig orienteret herom via ForældreIntra.

  Godkendt af skolebestyrelsen d. 23. februar 2016

 • Kommunikation mellem skole og hjem

  God kommunikation mellem skole og hjem er et af fokusområderne i skolebestyrelsen, da vi gerne vil sikre, at kommunikationen mellem skole og hjem er så god som overhovedet mulig.

  Al kommunikation skal foregå i et ordentligt sprog og med respekt for modtagerne. Det gælder både fra elever, ansatte og forældre.

  Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

  Dialog vedrørende undervisningen, social trivsel eller andre større emner foregår telefonisk eller fysisk til møder. Her er kan såvel forældre som skole ringe eller bede om et møde.

  Skolen anvender AULA til den digitale kommunikation.

  Den primære kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula.

  Beskeder læses dagligt, og forældre kan forvente et svar inden for to arbejdsdage. Såfremt der ikke umiddelbart kan gives et svar, kvitteres for modtagelsen med besked om forventet dato for senere svar.

  Det forventes, at forældre dagligt holder sig orienteret via Aula og ligeledes svarer inden for et par dage.

  Når kommunikationen vedrører meddelelser om det enkelte barn, anvendes primært beskedsystemet. Beskedsystemet skal bruges til korte og klare beskeder mellem ansatte og forældre

  Fælles meddelelser fra skolen kommunikeres primært ud via Aula som opslag.

   Etik i kommunikationen

  For at understøtte en konstruktiv og anerkendende kommunikation henstilles alle til at være opmærksomme på, at kommunikationen foregår på en respektfuld måde.

  Vær særlig opmærksom på følgende, når du sender beskeder:

  • Brug kun Aula til skolerelaterede ting
  • Nævn aldrig navne på tredjepart
  • Undgå personlige angreb
  • Lad informationen være saglig
  • Skriv aldrig når du er vred


   Også her er de voksne rollemodeller for børnene!

   

   Opdateret september 2021

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2022