Referater fra Skolebestyrelsen

Her finder du det sidste nye referat fra skolebestyrelsen. Kontakt skolen hvis du ønsker referater fra tidligere møder


Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 24/10 2023 kl. 17:00.


Tilstede: Sidsel, Jens, Heidi, Anne, Mikkel, Poul, Tina, Lene og Sofie
Afbud: Johnnie og Mie


1. Arbejdsdag med forældre til udpakning af flyttekasser V./Skolebestyrelsen og Skole – Sidste aftaler, hvis det afholdes

Der har været en blandet modtagelse på arbejdsdagen. Der var deadline
op mod efterårsferien i forhold til tilmeldinger i de forskellige klasser.
Dagen er blevet aflyst d. 27. oktober. Inden jul skal bestyrelsen fastlægge
en evt. arbejdsdag i foråret. Hvordan modellen for dagen skal være, skal
vi drøfte, når vi nærmer os.


Indtil da løser vi det på den måde, at faglærerne byder ind på dage, hvor
de har behov for at tømme kasser, og disse vikardækkes.


2. Opsamling fra forældremøder V./Skolebestyrelsen og Skole


Det har været blandet med opbakningen til forældremøderne. Nogle klasser
var der mange elever repræsenteret, hvor der i andre klasser ikke var
så stor tilslutning.


3. Besøg af arbejdstilsynet V./Skole


Alt var godt, bortset fra et depot, som KE har tømt samt vores ledningsormegårde i forbindelse med opladning af computere… Nogen gode ideer?


Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, hvor Tina og Claus, AMR, viste tilsynet
rundt. Et påbud er blevet udbedret.


Arbejdstilsynet kommer retur i februar og tjekker op på faglokaler, opladere
mv. Nogle af lærerne sendes på kursus på foranledning af dette.


4. Køb af mad i hallen V./Skolebestyrelsen og Skole


Hallen har underskud på at sælge mad til eleverne, hvorfra stammer aftalen
og skal vi finde på et alternativ?


Lene snakker med Dalmose Idræt- og Kulturcenter/Café Timeout om,
hvad deres ønsker er fremadrettet, og deraf tager vi dialogen om, hvad
der fungerer for skolen. Her inddrages elevrådet også.


5. Principper/politikker V./Skolebestyrelsen og Skole


Har vi overblik over, hvilke, der trænger til revision?
Antimobbestrategi og inklusionspolitik er opdateret. Bestyrelsen opdaterer
skolens værdigrundlag på kommende møde.
Lærerne drøfter ændringer for fraværspolitik, skemalægning, vikardækning,
sygdom og fri på Fælles Info. Det bliver evt. samlet til et punkt.


6. Orientering om påbuddet fra DCUM V/Skole


Vi har gennemgået handleplanen. Punktet er slået sammen med pkt. 7.


7. Orientering vedr. handleplan V/Skole Handleplan renset for personfølsomme oplysninger – Bilag 1 – Tina orienterer
Se pkt. 6.


8. Antimobbestrategi V./Skolebestyrelsen og Skole
Grundet påbuddet fra DCUM, har vi måtte redigere i skolens ”Antimobbestrategi”


Poul orienterer, og vi godkender det på kommende møde.


Faste punkter:


9. SFO V./Skolebestyrelsen og Skole


SFO er blevet synlig på Facebook og opdaterer dagligt omkring hvilke aktiviteter, der er i vores SFO. Eleverne er positive omkring SFO’en.


10. Budgetopfølgning V./Tina


Det balancerer.


11. Brobygning V./Skolebestyrelsen og Skole


I det store hele går brobygningen godt – vi har fokus på de klasser, hvor
der er kommet mange nye elever.


12. Nyt fra elevrådet 


Mikkel og Mie har været til SKE. Mie har sendt nogle noter. De har bl.a.
snakket om trivsel, mobning, sociale medier og seksualundervisning.
Næste SKE er d. 2. november.


13. Nyt fra de forældrevalgte


Fritidsafdelingen har erstattet de fire gamle projektører til fire nye omkring
Multibanen.


Der kommer snart plakat i brugsen i Flakkebjerg – fast plakatholder.


14. Nyt fra medarbejderne


Intet at bemærke.


15. Nyt fra ledelsen


Infomøde til kommende 0. klassere d. 7. november. Tina, Sofie, Simon og
Anette deltager fra skolen – der er evt. flere lærere/pædagoger, der deltager.


Der vil fx være kaffe/kage, bål-popcorn og bådkartofler.


16. Gode historier


Info-aften i kommende 0.A
Åben Hal
Biograf- og teatertur i indskolingen
Juleklippedag
Ny plakat kommer ud før juleferien.
Forslag til kommende plakat/Roll up – 50x70:
Forslag til evt. banner i forbindelse med kommende indskrivning


17. Punkter til kommende møder


Antimobbestrategi.
Værdipolitik.
Årshjulet.


18. Eventuelt

 


Referent
Sofie Bülow

Siden er sidst opdateret 26. oktober 2023